Positionering

VangNedt … in de kern
Namens en in opdracht van een aantal gerenommeerde recyclingbedrijven verzorgt VangNedt de marketing, de acquisitie en het beheer van recyclingstromen.
Het betref hier : Harde kunststoffen, EPS, Tapijt, Textiel, Matrassen en Glas, waarbij wij vooral de klankgroepen (gemeentelijke) overheden, inzamelbedrijven en (grote) primaire ontdoeners bedienen.

VangNedt … de naam
Letterlijk betekent VangNedt: “van afval naar grondstoffen Nederland”. Dit typeert ook precies de omgeving c.q. het spectrum waarin wij opereren. In allerlei afvalstoffenplannen en wetgeving is opgenomen om de komende jaren naar een substantieel hoger hergebruik- en recyclingpercentage te komen. VangNedt en haar partners kunnen en willen hierin graag een bijdrage leveren richting haar (potentiële) klanten.

De naam VangNedt is ook een knipoog naar Nedvang, de organisatie van bedrijven die een producentenverantwoordelijkheid hebben t.a.v. verpakkingen. Wij als VangNedt organiseren samen met onze partners juist de uitvoering en daadwerkelijke recycling van o.a. verpakkingsmaterialen, maar ook stromen die nog niet onder die feitelijke producentenverantwoordelijkheid zijn gebracht.

“Ned” staat voor Nederland, dat is onze basis waarin we landelijke dekking bieden. De “t” staat voor de samenwerking en verbinding(en) die we zoeken tussen onze partners en onze klantgroepen.

VangNedt … wat we doen
VangNedt verzorgt (exclusief) voor een zestal recyclingbedrijven de sales en/of marketing richting gemeenten en/of bedrijven. Voor deze partnerbedrijven verrichten wij de acquisitie en beheer van inputstromen en in aantal gevallen ook de afzet van het gereed product. Onze partners zijn allen sterke specialisten op één deelstroom, behoren tot de top drie in hun marktsegment, hebben een landelijke dekking en zijn betrokken en betrouwbare familiebedrijven. Dit betekent dat wij nadrukkelijk kiezen voor één partij per individuele deelstroom, committeren ons daaraan en presenteren ons zo naar (potentiële) klantgroepen.

Onze partners hebben deze sales activiteiten uitbesteed aan VangNedt omdat zo gebruik gemaakt kan worden van onze uitstekende landelijke (relatie)netwerk, zowel bij de overheid alsook in het bedrijfsleven. Doordat VangNedt meerdere stromen van partners combineert naar dezelfde klantgroepen kan kostenefficiënter gewerkt worden. Monostromen die elkaar niet beconcurreren, maar juist versterken.

VangNedt stelt zich nadrukkelijk niet op als trader of handelaar. Wij treden op namens onze partners, waarbij overeenkomsten tot stand worden gebracht rechtstreeks tussen klanten en de partners van VangNedt. Wij zijn niet uit op korte termijn successen, maar streven naar lange termijn partnerships, zowel met onze primaire klant(groepen) als met onze te vertegenwoordigen partners.

Gedurende meer dan 20 jaar is door VangNedt c.q. haar medewerkers een gedegen en grondige kennis/expertise van de afvalmarkt opgebouwd. Op die manier zijn wij een ter zake kundige, betrouwbare gesprekspartner voor onze partners en (potentiële) klantgroepen.

VangNedt … waarom voor recyclingpartners?
Uitstekend netwerk bij beleidsbepalers en uitvoerenden bij overheden én bij afvalbedrijven.
Rechtstreeks overeenkomsten van partners met klanten : VangNedt is belangenbehartiger namens haar partners en geen trader.
Landelijke dekking tegen relatief lage kosten door samenwerking binnen het agentschap.
Lange termijn partnerships met primaire klantgroepen in plaats van korte termijn klant-leverancier relatie.
Volledige openheid in marktinformatie: informatie van/door ons is informatie van/voor onze partner(s).
Flexibiliteit in (plan van) aanpak: partner bepaalt zelf de prioriteitsstelling en in overleg wordt het salesplan opgesteld.
Nuchtere en praktische no-nonsense approach combineren wij met meedenken/ en praten op beleidsniveau. Wij spreken en begrijpen zowel de taal van de ondernemers als ook van de overheid.
Bewezen successen in sales- resultaten, afspraak = afspraak- en geen 8-5 mentaliteit.

VangNedt … waarom voor gemeenten & private klanten?
Vertegenwoordiging van betrouwbare familiebedrijven, die elk tot de top drie in hun marktsegment behoren. Flexibiliteit, circulair denken, innovatie, alert reageren en no-nonse typeert hun bedrijfsvoering.
Partners opereren in (kleine) nichemarkten, waarbij de kans op een optimaal hergebruik het grootst is.
Klanten komen nu rechtstreeks in contact met deze niche-spelers, terwijl vaak de praktijk is (of was) dat grote inzamelbedrijven de rol van trader innemen voor deze stromen.
Met VangNedt als exclusief exclusieve vertegenwoordiger van meerdere (niche) stromen wordt niet alleen rechtstreeks de link gelegd naar recyclebedrijven, maar ook tijd bespaard: 1 er is één aanspreekpunt voor de kleinere niche stromen.
De meer dan 20 jaar expertise en ervaring van VangNedt in de afvalbranche staan staat borg voor een gedegen inhoudelijke kennis van recycling(processen). In de praktijk is- of kan VangNedt naast haar “agentschapsrol” ook adviseren- en informeren t.a.v. te maken beleidskeuzes op het gebied van afval, recycling, duurzaamheid en circulaire economie. Deze “kenniscentrum-rol” wordt door onze klanten als meerwaarde beschouwd en is standaard onderdeel van onze dienstverlening.

Het contactformulier

Win-Win voor iedereen!

Vangnedt voert het accountmanagement voor 9 recyclingbedrijven en 4 producenten van afvalgerelateerde producten bij gemeenten en afvalinzamelaars.

Via deze effectieve bundeling van verkoop en relatiebeheer biedt Vangnedt één totaalpakket met hoogwaardige recyclingoplossingen. Dit is zeer efficiënt en resulteert in een sterke reductie van afspraken, kosten en CO2-uitstoot!

Onze partners

Enkele referenties